25 jaar!
Arnicon Groep
Onze missie: het leveren van een kwalitatief goede dienstverlening tegen een scherpe prijs, waarbij 'goed' staat voor inhoudelijk goed, klantgericht, klantvriendelijk en snel'.
 

arnicon groep - contact

Hoofdkantoor:
Molenbaan 7
2908 LL Capelle aan den IJssel

Postadres:
Postbus 333
2910 AH Nieuwerkerk aan den IJssel

Arnicon:
Arnicon Projecten:
Arnicon 24/7:
Arnicon Services:
Recherchebureau BMR:

Meldkamer 24/7

E-mail:
010 - 258 23 00
010 - 258 23 30
010 - 258 23 40
010 - 258 23 50
010 - 258 23 70

06 - 45.143.755

info@arnicon.nl
Arnicon Groep

Bodemonderzoek

De kerndiensten bestaan uit:

  • milieukundig bodemonderzoek;
  • advisering op het gebied van geohydrologie;
  • aanvragen van milieuvergunningen, inclusief het verrichten van het verplichte milieukundig bodemonderzoek;
  • ondersteuning bij handhavingsprojecten;
  • partijkeuringen grond
  • waterbodemonderzoek.
    Arnicon Groep
Milieukundig bodemonderzoek
Arnicon BV houdt zich voornamelijk bezig met het uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek. Dit heeft als doel inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. De milieukundige bodemonderzoeken worden uitgevoerd volgens de geldende normen en richtlijnen, onder meer volgens de NEN 5740. Er zijn verschillende aanleidingen voor milieukundig bodemonderzoek, bijvoorbeeld wanneer een pand een nieuwe bestemming krijgt, of wanneer een nieuw pand wordt gebouwd op een locatie.
Bij de uitvoering van bodemonderzoeken beschikt Arnicon over een ervaren team van deskundigen. Het veldwerk wordt in de meeste gevallen uitgevoerd door milieutechnische medewerkers van Arnicon, waarbij de hiervoor geldende normen en richtlijnen worden gehanteerd. Arnicon heeft sinds 1994 een veiligheidsbeheerssysteem dat voldoet aan de eisen van de VCA en sinds 1996 voldoet het kwaliteitssysteem van Arnicon aan de eisen van de NEN- en ISO 9001. Chemische analyses van grond en grondwater worden uitbesteed aan erkende laboratoria.

Milieuvergunningen en Handhaving
Arnicon kan uw vergunningaanvraag in het kader van de Wet milieubeheer verzorgen en beheren. Hierbij wordt uw aanvraag door ons van A tot Z begeleid. Naast het verzorgen van uw aanvraag kunnen wij eveneens het vaak verplichte milieukundige bodemonderzoek uitvoeren.
Arnicon kan zorg dragen voor de naleving van de voorschriften die zijn gesteld in uw Wet milieubeheervergunning en vergunning Waterwet.

Als u geen “milieuman/vrouw” in dienst heeft kunt u Arnicon inschakelen voor advisering en uitvoering van milieu gerelateerde zaken. Arnicon BV heeft goede relaties met het bevoegd gezag, die handhaaft op de voorschriften van de voornoemde milieugerelateerde vergunningen. Momenteel is juist de handhaving van vergunningen een “hot item” voor de overheid.

Partijkeuringen grond
Ook voor partijkeuringen (kwaliteitsbepalingen) in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit kunt u terecht bij Arnicon BV. De bemonstering van een partij grond wordt uitgevoerd conform protocol 1001 en de analyses conform de AP04-richtlijnen. Op basis van de analyseresultaten wordt een uitspraak gedaan over de kwaliteit en toepasbaarheid van de partij grond.

Geohydrologie
Arnicon BV kan u ook adviseren op het gebied van geohydrologie (grondwater).

Historisch bodemonderzoek
Wij beschikken over een team van historici voor het uitvoeren van historisch bodemonderzoek (noodzakelijk voor milieukundige en archeologische onderzoeken). Hiermee is binnen Arnicon een nieuw specialisme voorhanden. Het historische bodemonderzoek krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De toenemende aandacht voor het historisch bodemonderzoek in het kader van het ‘Landsdekkend Beeld 2005’ heeft hier aan bijgedragen. Het historische (voor)onderzoek is niet alleen een belangrijke fase binnen het milieukundige onderzoek, ook vanuit het archeologische onderzoek is er een vraag naar historisch (voor)onderzoek.
Historisch bodemonderzoek heeft als doel het onderzoeken of er op een locatie in het verleden bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden en zo ja, welke invloed deze activiteiten hebben gehad op de bodemkwaliteit. Voor het historische bodemonderzoek is de NEN 5725, een richtlijn voor het uitvoeren van historisch bodemonderzoek, opgesteld. Binnen de Arnicon-Groep wordt gewerkt volgens deze richtlijn.

Door onze kennis en ervaring kunnen wij naast historisch bodemonderzoek ook inventarisatieprojecten (bijvoorbeeld naar vervuilde bedrijfsterreinen) en gebiedsgerichte projecten (bijvoorbeeld wijkgericht onderzoek) uitvoeren. Hierbij richten wij ons op de wensen van de klant en de bruikbaarheid van het onderzoek voor milieukundig onderzoek. Ook hierbij hanteren wij de richtlijn NEN 5725.

Sinds het verschijnen van de Nota Belvedere (Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting) staat cultuurhistorisch erfgoed sterk in de belangstelling. In samenwerking met ArcheoMedia is de historische afdeling in staat diverse onderzoeken uit te voeren op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed.

Nadere informatie
Voor extra informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

ir. Esther Schoen, senior projectleider bodemonderzoek

Telefoon: 010 - 258 23 00
Mobiel: 06 - 53 37 68 05
schoen@arnicon.nl